Click the play button to hear this poem. 

 . برای شنیدن این شعر بروی فایل صوتی کلیک کنید

 

lonely-plant-in-desert

چرا باید جنگید؟
بیهوده
بیهوده

برای کی و برای چه باید مبارزه کرد؟
وقتی نمی توانی تغییر شان دهی؟

وقتی می شود لحظه های عمر را با آدم های خوب سر کنی،
چرا باید با آدم های باشی که نقشه بی حرمت کردن ترا در دست دارند؟
برای خط زدن نامت تلاش می کنند.
برای نبودن تو، دعا می کنند.

دیگر نمی جنگم!
این روز ها از هر کسی که رنجم میدهند.
آرامش قلبم را به هم می زنند
قدر خوبی را نمیفهمند…
فاصله می گیرم
فاصله می گیرم

میترا

Metra — “Distance.” Photo by jbdodane.