Click the play button to hear this essay. 

 .برای شنیدن این مقاله بروی فایل صوتی کلیک کنید

 

2014-int-womens-day

بصیره بصیرت خواه تنها بانوی است که بخاطرتلاش و پشت کارش دوبار مدال ملالی را بدست آورده است.

بصیره بصیرت خواه مدیرمکتب نسوان تجربوی شهرهرات است که ازچندین سال به این طرف مدیر مکتب دخترانه است.

بانوبصیرت خواه تنها مدیرمکتب است که درکنارچندین جایزه ملی و بین مللی، دوبارازسوی مقامات بلندپایه حکومت مدال ملالی قهرمان را کسب می کند.

وی می گویدکه پس ازجدا شدن بخش اناث لیسه تجربوی از بخش ذکور درسال۱۳۸۳خورشیدی، این لیسه فاقد تمام امکانات بود ودانش آموزان آن در یک ساختمان مخروبه وشماری هم به زیرخیمه ها مصروف آموزش بودند.

2016-IWD-medalwinner-dari-2

اما به گفتۀ خانم بصیرتخواه، به همکاری استادان و دانش آموزان، این مکتب را ازوضعیت بدش نجات داده اند.

وی افزود، درهمان زمان معلمین این لیسه که معاش ناچیزی ۲ تا ۳ هزار افغانی داشتند، از خودشان پول جمع آوری کردند و صحن این مکتب را ریگ ریزی نمودند.

او بیان داشت که به دنبال این اقدام ، به فرمان وزارت معارف انجمن اولیای شاگردان درمکاتب ایجاد شد که او شورای بسیار قوی از دانش آموزان و آموزگاران این مکتب ایجاد کرده اند.

بانو بصیرت خواه افزود، درقدم نخست کمک های این شورای یک قسمت این مکتب را برای ساخت ساختمان جدید آماده ساختند که منزل اولش ازسوی پی آر تی ایتالیا ساخته شد و منزل دومش از کمک اولیای دانش آموزان ساخته شده است.

به گفتۀ خانم بصیرت خواه، پس ازاین تلاش های او، درسال ۱۳۸۸خورشیدی توانست نخستین مدال ملالی قهرمان و تقدیرنامه درجه یک وزارت معارف و چندین تقدیرنامه دیگر ازنهاد های مختلف درهمان سال را بدست بیاورد.

خانم بصیرتخواه، همچنان به تلاش هایش ادامه داد تا اینکه در سال ۱۳۹۰خورشیدی لیسۀ نسوان تجربوی از سوی وزارت معارف به عنوان لیسۀ نمونه درسطح ولایت هرات معرفی شد که به این مکتب برای اولین بار از سوی وزارت معارف کامپیوتر جایزه داده شد.

2016-IWD-medalwinner-dari-1

این مدیره مکتب همچنان می گوید که به سلسله دست آورد هایش این مکتب ازسوی وزارت معارف به برنامه ” برتیش کانسیل” معرفی شد که یکی ازبرنامه این نهاد طوری بود که اگر در جریان یک سال ۱۲پروژه را همراه به ولایات و کشورهای همسایه موفقانه سپری کند، پس ازبررسی کارش، می تواند مستحق جایزه بین المللی گردد.

وی افزود، پس از سپری کردن ۱۲ پروژه با ولایات و کشور های همجوار ، آنان جایزۀ بین المللی را بدست آوردند.

به گفتۀ خانم بصیرت خواه، آنان سال قبل به مسابقات انترنیتی که ازسوی ایالات متحده امریکا میان چندین کشور آسیایی و اروپایی برگزار شده بود شرکت کرده اند که توانست دومدال برونز، چندین تقدیرنامه و مقدارپول نقد جایزه بدست آورند.

خانم بصیرت خواه همچنان گفت پس از معرفی شدن این مکتب به عنوان مکتب نمونه درافغانستان، وزارت معارف درسه مرحله نزدیک به ۱۲ لک افغانی برای بالارفتن ارتقاع دانش آموزان، لابراتوار و کتاب خانه این لیسه کمک نقدی کردند.

وی افزود، پس از اینکه آنان این مقدارکمک های وزارت را به نحوه حسن درمکتب شان به مصرف رساندند ازکمک وزارت معارف و اولیای شاگردان، ساختمان لابراتواراین مکتب را ساختند و چند روز قبل از سوی مقامات وزارت معارف و مسوولین محلی افتتاح شد.

به دنبال این دست آوردها و تلاش پی هم آنان، چند روز قبل برای دومین بار، ازسوی مقامهای وزارت معارف مدال ملالی قهرمان را بدست آورده است.

بانو بصیرت خواه تلاش، پشت کار، صداقت، راستی را رمزموفقیتش میداند و ازتمام مدیران مکاتب می خواهد که درمکاتب شان رقابت مثبت بوجود باورند تا آنان نیز مانند خودش مدال ملالی را بدست بیاورند.

ستوری

Storay K. — “The Medal-Winning Woman of Herat. Photos by the author.