pen-and-paper

برایت از قلبم می نویسم
              زندگی یک غزل کهنه است
                              من شعر سپید می نویسم

شعرم در قید و بند عالم نیست
                 از میان تمام واژه های دنیا
                                من ترا می نویسم

                                                     ترا می نویسم!

تو همچو اسرار پنهانی
             نور در قلب کهکشانی 
                              من همیشه خواهم نوشت
                                              برای تو و فقط تو

          قلم 
                کاغذ
                       چکامه
                              سیاه
                                    سفید

برای تو می نویسم
             برای تو می نویسم

نیلوفر

Niloofar — “I Write”. Photo by Sabrina Renee.