old-bench

باران این جا کم است.
گل های باغ خشکیده

ژاله هم در سرزمین ما سنگ می گردد.

گل های تازه و خوشبو
رخ به آفتاب نکرده
آرام
آرام
خشک می شوند.

باغبانان آهسته آهسته بی گل می شوند.
گل های این باغ
به سرزمین های دیگر می رویند…
از جنگل های نا آشنا عبور می کنند
بیگانه می شوند.

آیا این جا باران کم است؟
یا که باران بی اثر است؟

نیلاب

Nilab — “Empty Garden.”