taliban-ammo

تفنگ را بر زمین بگذار.
درختی بر زمین بکار.
شاخه گلی بردار.

کینه ات را به دریا بینداز.
پاکی را بر قلبت بگذار.
انسانیت را پیشه ات کن.

شیطنت را از یاد ببر.

بیا به خانه برگرد!
بیا به خانه برگرد!

کودکت را مکتب برسان.
نگهدار خانه ات باش.
نگهدار خودت باش.

به همسرت مهربانی کن!
او لایق ستم نیست.

تا کی قصد برادر کشی داری؟
مگر این خاک از تو هم نیست؟
مگر صلح و آشتی شعار ما نیست؟

بیا به خانه برگرد!
بیا به خانه برگرد!

برای کار خیر دیر نیست.
بیا تا ترا در آغوش بگیرم.
بیا با ما بپیوند!

بگذار بگویم!
خوش آمدی برادر!

فروزان

Frozan — “For Peace.” Photo by Resolute Support Media.