Click the play button to hear this essay. 

 .برای شنیدن این مقاله بروی فایل صوتی کلیک کنید

photo-studio

قسمت اول:

عکس شکار لحظه هاست. این مقوله معروف را کسی میتواند درک کند که اولین قدم را برای آموزش عکاسی برمیدارد. وقتی کمره به دست، انگشت روی دکمه فشار و چشم روی لنز کمره بیافتد، فرد، خود به خود، میخواهد لحظه ها را شکار کند. استاد نعمت الله سروری، رئیس دانشکده ژورنالیزم دانشگاه هرات می گوید.

خانه عکس آبنوس تنها مکانی برای آموزش هنرعکاسی و فلمبرداری برای خانمها در هرات است که ارزش عکس را میتوان در این مکان به وضوح دید.

این مرکز در یکی از جاده های ظاهراً آرام و عریض شهر هرات که به اسم “سی متره” مسمی است، واقع میباشد. دری به رنگ خاکی دارد و دهلیز کوچک و تاریکی که منتهی به خانه عکس آبنوس میشود.

آرامش و سکون، از همین راهرو شروع شده و افراد را به سالون نسبتاً بزرگی راهنمائی میکند، به “خانه عکس آبنوس.”

و اما آبنوس، به معنی چوبی سیاه رنگ و سخت و سنگین و گرانبهایست از درختی به همین نام. و آن درخت شبیه رنگ عناب است، رنگ سرخ سوخته که درلابلای پرده های زیبای این مرکز عکاسی به وضوح دیده میشود.

این مکان زیبا و شاعرانه برای هر فرد تازه وارد جالب و جذاب است. اتاق تقریبا تاریک و بزرگ با دیوار های سپید و تابلو های عکاسی که از هر سمت چنگی به دل بیننده میزنند و نمایانگر چشم حساسی هستند که در عقب دوربین عکاسی برای یک لحظه ، تصویری شگفت انگیز انداخته است.

پرده های حریررنگارنگ سرخ و سبز ، کوزه سفالی، رباب کوچک، کاسه های سفالی که داخل ان غوزه های از ناجوهای ریز که نمادی از شناخت ولایت هرات است، داخل تاقچه دیده میشود.

این فضای آرام بخش ,شاعرانه ودیدنی خانه عکس آبنوس، تنها مکانی است که شماری از زنان ودختران ولایت هرات درآن مشغول آموزش عکاسی وفیلم برداری اند.

خانمی ۲۵ ساله با اندام فربه که پیراهن سیاه و شلوار گلدار سفید به تن داشت با موهای صاف، لبهای خوش فرم وچشمان زیبا، خودش را جاهده سادات مسوول مرکز آموزشی عکس آبنوس معرفی کرد .خانم سادات در مقابلم درحالیکه با انگشتانش بازی میکرد گفت : مدت چهارسال است که با هزینه شخصی اش که بیش از۲۰۰۰۰ هزار دالر بوده، با همکاری رویا فلم و ریکا فلم این مرکز آموزشی را ایجاد کرده است.                              

این خانم فتو ژورنالیست پنج سال در بخش عکس های هنری کار کرده است و۴ سال میشود که درقسمت عکس فوری درمرکز عکس آبنوس کار میکند .

خانم سادات گفت: مرکز عکس آبنوس هشت عضو اصلی دارد که همه بطور رضا کارانه مشغول پیش برد این نهاد آموزشی هستند. وی دلیل رضا کار بودن این خانم ها را نبود بودجه عنوان کرد.

خانم جاهده سادات افزود: بیش از بیست تن از خانم ها را دربخشهای گرافیک , فتوشاپ , ایدیت فلم، فلم برداری وعکاسی آموزش داده اند.

جاهده سادات درمورد فعالیت های مرکز عکس آبنوس گفت: ازآغاز کار این مرکزتا کنون آنها دونمایشگاه عکاسی را راه اندازی کرده اند .

یک نمایشگاه آنها زیرنام اطفال خیابانی درباغ بابرکابل بوده و نمایشگاه دیگر در سالون نمایشگاهای کشور ایتالیا تحت عنوان “زندگی زنان کوچی” به نمایش گذاشته شده است.

به گفته خانم سادات یک عکس آنها درنمایشگاه کشورایتالیا بهترین عکس انتخاب شده و جایزه گرفته است.

ستوری

Storay K. — “Abnos Photography House, part 1.” Photo by Nick Haskins.