stones

ای مرد!
ای همدم!
ای همسر من!

خاکم مکن،
سنگ بر روح پاکم مزن!

در کوچه وپس کوچه آزارم مده،
تهمت ناحق بر دامن پاکم مزن!

دین ودنیا را از من می گیری، 
تاراجم مکن!

رسوایم مکن! 
درد بر قلب غمناکم مریز!

عشق وآزادی را از من مگیر، 
یکباره بر بادم مده!
خسته ام!

درد مند است روح من،
در زمین خشک روحم آب را جاری بکن،

شانه ات را تکیه گاه من نمیدانی ولی،
اشک وغم را بر چشم نمناکم مزن!

ترس از تو، وحشت از تو، درد از من
پژمرده ام، لطفی نما!

روح زن را، روح من را
سنگ مزن، آتش مزن!

ای مرد!
ای همدم!
ای همسر!

فرشته

Freshta R. — “Don’t Stone Me, Don’t Burn Me!” Photo by Maurice Frazer.