2014-int-womens-day

می خواهم نوشته ام را با یاد حرف فرزانه ی شروع کنم که چنین است: برای من بزرگ ترین معجزه همین است که من وجود دارم.

در افغانستان زنان در طول تاریخ در سر خط سیاهی، ظلم و ستم قرار گرفته اند و همین روند هم چنان ادامه دارد.

در سر زمین من زنان را تنها با همان اندام های زنانه ی شان می شناسند ودراینجا وقتی زن سر بلند می کند با سنگ کوبیده می شود.

چشما ن پر امید زنی را به خاطر دارم که برای زیستن دست به سوی هر مرد دراز می کرد . تن پاک وقامت استوارش را به مانند درخت خرم به آتش کشیدند. فریاد های زنان گوش های سنگ وکوه سرزمین ام را می آزارد.

در دیار من دختران زیادی را که همانند گلبرگ های تازه شروع به جوانه زدن نموده بودند با دستان ، عده ای مرد نما پر پر شدند.

در اینجا، اگر زنی برای زندگی انسانی تلاش کرد در نطفه نا بودش می سازند.

در کشور من زنان قشر آسیب پذیر در جامعه هستند. سربریدن،گوش و بینی بریدن، بد رفتاری و ازدواج های اجباری همیشه زنان را متضرر ساخته است.

سهم ندادن به خانم ها به مانند یک بازوی قطع شده انسان است. با یک بازو هرگز نمی توان کاری را انجام داد و به موفقیت نایل آمد. زن و مرد به مثابه دو انسان در پهلوی همدیگر برای آبادی همدیگر کار کرده می توانند. در خانواده های که خشونت علیه زنان ادامه دارد، زنان هرگز نمی توانند فرزندان سالم در خانواده های خود داشته باشند. در عوض انسان های بیمار با هزاران مشکلات تقدیم جامعه و اجتماع می نمایند.

امید دارم که تغییرات بنیادی در زندگی زنان در افغانستان به وجود بیاید. امید دارم که مشکلات زنان را تنها با شعار ها و حرف های کلیشه ی خلاصه نکنیم، بلکه کوشش کنیم که درد و رنج زنان افغانستان را مداوا کرده در پی راه حل ها باشیم.

هستند کسانی که در راستای حمایت از حقوق زنان کار می نمایند و از همین راه پول بدست می آورند، ولی آنها در ظاهر خود را مدافع حقوق زنان دانسته و در حقیقت نه تنها مدافع حقوق زن نیستند، بلکه هدف خدمت به زنان را نداشته اند. و در برخی موارد حتی خود شان حقوق زنان را پایمال کرده اند.

به باور من برای رشد زنان در افغانستان بستر مناسب لازم است.

هشتم مارچ تنها روزیست که زخم های روحی و جسمی زنان را با واژه های نمایشی و با نقش حمایت گرایانه یاد کرده و تجلیل می کند. ولی با این همه واژه های خالی و بی روح که فقط سرخط روزنامه ها می شوند، آیا می توان رنج ها و درد های زنان را در یک روز یاد نمود و مرحمی بر زخم ها گذاشت؟

فرخ

Farrukh — March 8th, Women’s Day.