starry-night-red-trees

نه عشقی بر دلم مانده
نه رویایی بسر دارم
نه می مانم نمی دانم
که میلی در سفر دارم
من ودنیای شیدایی
سکوت ودرد وتنهای
نه یک شب، درد دل گفتم  
شب های بی سحر دارم
من واین کوچه های درد
به گرما وهوای سرد
ز بس بد دید ه ام حالا
ز دوستانم حذر دارم
نفس گیرم نفس گیرم
نموده صورت رنگی
ز بدعهدی این دنیا
همیشه چشم تر دارم

فرزانه

Farzana T. — “Endless Night.” Photo by Sonny Abesamis.