افغانستان؛ دشوارترین جا برای نوشتن، نامناسب ترین کشور برای نویسنده

افغانستان؛ دشوارترین جا برای نوشتن، نامناسب ترین کشور برای نویسنده

هرات، از جمله ولایات مهم در بخش فرهنگ وهنر در کشور است، که در هرات باستان فرهنگ نوشتن ومطالعه از سالیان زیادی نهادینه شده است وحتا دوره طالبان هم نتوانست از فعالیت در عرصه‌های فرهنگی بکاهد.