خانه عکس آبنوس

خانه عکس آبنوس

عکس شکار لحظه هاست. این مقوله معروف را کسی میتواند درک کند که اولین قدم را برای آموزش عکاسی برمیدارد. وقتی کمره به دست، انگشت روی دکمه فشار و چشم روی لنز کمره بیافتد، فرد، خود به خود، میخواهد لحظه ها را شکار کند. استاد نعمت الله سروری، رئیس دانشکده ژورنالیزم دانشگاه هرات می گوید.

خانه عکس آبنوس

خانه عکس آبنوس

چرا مرکز عکس آبنوس در هرات تا کنون پیشرفت چشمگیری نکرده است؟ خانم سادات در پاسخ عمده ترین مشکل این مرکز را نبود بودجه و تبلیغات جهت شناسایی این مرکز عنوان میکند .

زن مجبور

زن مجبور

خشونت تنها کبودی چشم، سر وصورت از اثر لت و کوب نیست. خشونت گاهی نگاه های خشمگین پدری است که به علت چنددقیقه به تاخیر رسیدن دخترش از مکتب به خانه به سوی اوبا حرف های بد و زشت، تیرهای زهرآگین پرتاب می کند.