افغانستان؛ دشوارترین جا برای نوشتن، نامناسب ترین کشور برای نویسنده

افغانستان؛ دشوارترین جا برای نوشتن، نامناسب ترین کشور برای نویسنده

هرات، از جمله ولایات مهم در بخش فرهنگ وهنر در کشور است، که در هرات باستان فرهنگ نوشتن ومطالعه از سالیان زیادی نهادینه شده است وحتا دوره طالبان هم نتوانست از فعالیت در عرصه‌های فرهنگی بکاهد.

خانه عکس آبنوس

خانه عکس آبنوس

عکس شکار لحظه هاست. این مقوله معروف را کسی میتواند درک کند که اولین قدم را برای آموزش عکاسی برمیدارد. وقتی کمره به دست، انگشت روی دکمه فشار و چشم روی لنز کمره بیافتد، فرد، خود به خود، میخواهد لحظه ها را شکار کند. استاد نعمت الله سروری، رئیس دانشکده ژورنالیزم دانشگاه هرات می گوید.

خانه عکس آبنوس

خانه عکس آبنوس

چرا مرکز عکس آبنوس در هرات تا کنون پیشرفت چشمگیری نکرده است؟ خانم سادات در پاسخ عمده ترین مشکل این مرکز را نبود بودجه و تبلیغات جهت شناسایی این مرکز عنوان میکند .