حق دسترسی به تعليم وتربيه یک حق از حقوق بشر بوده وهر فرد كشور بايد ازاين حق برخوردار گردد. گرچه حكومت افغانستان وبه خصوص وزارت معارف از دستاورد های مهم در بخش فراهم سازی زمينه تعليم همواره سخن گفته است، اما اين روند تا هنوز نیز با مشكلات فراوان روبرو می باشد. ‌محروميت دختران از نعمت سواد ومكتب، چهار دليل عمده دارد: